Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokata Wojciecha Osaka, Lublin 20-016, ul. Gabriela Narutowicza 59/15 (parter);

 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest korzystanie z usług kancelarii i uzyskanie pomocy prawnej;

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi prawniczej;

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które są uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które uczestniczą w realizacji usług kancelarii uczestniczące w realizacji usług;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;

 • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;

 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych;

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.